1. Malica
Do subvencionirane malice so upravičeni učenci, pri katerih mesečni dohodek ne presega 53% neto povprečne mesečne plače (iz odločbe Centra za socialno delo).

2. Kosila
Do subvencioniranega kosila iz državnega proračuna so upravičeni učenci, pri katerih mesečni dohodek ne presega 36% neto povprečne mesečne plače.
Podatke o upravičencih do teh subvencij nam posreduje MIZŠ.


INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE UČENCEM
Šolska svetovalna služba svetuje učencem v stiskah in težavah, posreduje v primerih nesoglasij v šoli, pri delu s skupinami vpliva na osebni razvoj otrok,
na medosebne odnose in razvija pozitivno šolsko klimo.
Vsi svetovalni procesi potekajo v sodelovanju s starši, učitelji in po potrebi  s strokovnjaki zunanjih ustanov.


SODELOVANJE S STARŠI
Šolska svetovalna služba sodeluje s starši ob reševanju  različne problematike.
Sodelovanje poteka v obliki individualnih pogovorov, timskih sestankov, skupinskih srečanj, predavanj, posvetovanj ipd.
Šolska svetovalna služba je staršem je na voljo ob vseh dnevih pouka , v času govorilnih ur ali  po osebnem dogovoru izven  tega časa.
Svetovalna služba v primerih, ko je to za obravnavo otroka potrebno, obišče učenčevo družino na domu.


SODELOVANJE V IZVAJANJU AKCIJ IN LETOVANJ
Šolska svetovalna služba sodeluje pri urejanju raznih oblik pomoči ob šolskih in izvenšolskih aktivnostih, kot so šole v naravi, tehniški in kulturni dnevi.
Sodeluje z dobrodelnimi ustanovami, zdravstveno službo in Zvezo prijateljev mladine  pri napotitvi učencev na letovanje v času počitnic.


SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI
Svetovalna služba je v  stalni povezavi s  strokovnimi ustanovami, ki nudijo pomoč in podporo otrokom, staršem in učiteljem.


POVEZAVE

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
Zdravstveni dom Maribor
Zavod RS za zaposlovanje
Center za svetovalno delo Maribor
Zveza prijateljev mladine Maribor
Center za sluh in govor Maribor
Ministrstvo RS za šolstvo in šport
(Skupno 988 obiskov, današnjih obiskov 1)