Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost, katere izvršilni organ je šolski parlament.

Skupnost učencev šole preko predstavnikov sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

– skrbi za dosledno izvajanje pravil šolskega reda
– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti, ekskurzijami,
interesnimi dejavnostmi, prireditvami itd.,
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole
na morebitne kršitve pravic učencev,
– sodeluje pri pripravi prireditev in v projektih,
– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
– oblikuje šolska pravila in posledice za zmanjševanje medvrstniškega nasilja,
– preko predstavnikov sodeluje v programu ekošole,
– sodeluje v aktivnostih v zvezi z ugotavljanjem kakovosti pri vzgojno-izobraževalnem delu,
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. Izvršilni organ sestavljajo učenci,
ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Delo izvršilnega organa koordinira mentor otroškega parlamenta.

Namen otroškega parlamenta je, da učenci javno spregovorijo o svojih vprašanjih, ki so pomembna v okolju, kjer živijo, se šolajo, preživljajo prosti čas in pričakujejo pozornost in sodelovanje šolskih, lokalnih ter vladnih in nevladnih organizacij pri uresničevanju njihovih pobud.

Mentorica: Lucia Vračko


Kaj je otroški šolski parlament?
Teme otroških parlamentov po letih.


Zapisniki sestankov šolske skupnosti:
Zapisnik september 2010
Zapisnik oktober 2010
Zapisnik november 2010


 

(Skupno 1.356 obiskov, današnjih obiskov 1)